مایع آمنیوتیک که فضای پیرامون جنین را در برمیگیرد برای رشد مناسب او ضروری است. حجم نرمال مایع آمنیوتیک متغیر است. افزایش غیر نرمال مایع آمنیوتیک، پلی هیدرآمیونس و فقدان مقدار کافی آن نیز حالتی به نام الیگوهیدرآمینوس را ایجاد می کند که نتیجه آن رشد ضعیف بافت ریه هاست که می تواند منجر به مرگ جنین شود.
الیگوهیدرآمنیوس به کاهش حجم مایع آمنیوتیک، با بیشترین عمق کمتر از 2 سانتی متر در سونوگرافی گویند.

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه