عنوان: اثر مکمل غذایی سویا واستفاده از هورمون درمانی با دوز کم بر بیومارکرهای سلامت قلب و عروق: آزمونی کنترل شده و تصادفی

نویسندگان:

Carmignani LO, Pedro AO, da Costa-Paiva LH, Pinto-Neto AM

Department of Obstetrics and Gynecology, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, Brazil.

 

نشریه: Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia

 

انتشارات: Scielo

 

تاریخ انتشار: 2014-16-04

 

تاریخ ترجمه: 2014-16-12

 

لینک منابع:

وبسایت مقاله http://www.scielo.br

وبسایت نشریه http://www.scielo.br/scielo

وبسایت انتشارات http://www.scielo.br

 

ترجمه شده توسط تیم تخصصی دُروانا

چکیده:

هدف: ارزیابی اثرات مکمل سویا بر بیومارکرهای سلامت قلب و عروق در زنان منوپوز در مقایسه با اثر دوز کم هورمون درمانی و پلاسبو است.

روش ها: آزمون دو سویه کور، تصادفی و کنترل شده با دخالت های درمانی . 60 خانم که در دوره بعد از یائسگی قرار داشتند، متوسط سن 40 تا 60 سال، و متوسط زمانی که از دوره منوپوز آن ها گذشته بود 4.1 سال بود، به طور تصادفی در سه گروه انتخاب شدند: یک گروه مکمل سویا دریافت می کرد (ایزوفلاون 90 میلی گرم)، گروه دیگر تحت هورمون درمانی با دوز کم قرار داشت (استرادیول 1 میلی گرم همراه با نورتیسترون 0.5 میلی گرم) و گروهی دیگر نیز پلاسبو دریافت می کرد. در همه این زنان پروفایل لیپید، میزان گلوکز، شاخص توده بدن، فشار خون و نسبت شکم به باسن در شروع درمان و 16 هفته پس از آن ارزیابی شد. آنالیز های آماری با استفاده از تستχ2، Fisher’s exact، آزمون غیر پارامتریک کروسکال والیس، آنالیز واریانس (ANOVA)، آزمون Wilcoxon وآزمون paired Student’s t-test انجام گرفت .

کلمات کلیدی: منوپوز یا یائسگی، مکمل غذایی سویا، پروفایل لیپید، مارکر بیولوژیکی، فاکتورهای خطر، فیتواستروژنها، درمان جایگزینی استروژن، دارونما

مقدمه:

بیماری قلبی عروقی( CVD)، یکی از عمده ترین دلایل مرگ و میر در زنانی است که در دوران پس از یائسگی به سر می برند(1). تغییرات در لیپید ها و لیپوپروتئین ها در دوره منوپوز منجر به افزایش ریسک ایجاد بیماری های قلبی عروقی می شود که به سبک زندگی زنان و پروفایل لیپید آتروژنیک مربوط است.

مدت ها تصور بر این بوده است که هورمون درمانی اثرات مطلوبی بر پروفایل لیپید دارد.(3،4) به دنبال بررسی Women’s Health Initiative، کاهش چشم گیری در تجویز هورمون درمانی برای درمان منوپوز به وجود آمد(5). تحقیقات مربوط به طب های مکمل و جایگزین (CAM) به طور چشم گیری در سطح دنیا افزایش یافته است که در این میان می توان به استفاده از فیتواستروژن ها در زنان منوپوز اشاره کرد(6,7). در ارزیابی برزیل، بعد از انتشار مطالعه WHI که به ارزیابی دانش ژنیکولوژیست ها در زمینه منوپوز و درمان علائم ناشی از آن پرداخته بود و با توجه به پیامدهای آن در عمل، گزارش شد 46.3% ژنیکولوژیست ها شروع به نسخه کردن ایزوفلاون ها کرده و به تجویز درمان های طبیعی برای زنان منوپوز روی آورده اند(8).

روش ها:

شرکت کنندگان آزمون

60 شرکت کننده در این آزمون از طریق دو کلینیک منوپوز در مرکز مراقبت های زنان در دانشگاه (Campinas UNICAMP) و زایشگاه Leonor Mendes de Barros در São Paulo برزیل برگزیده شدند تا در آزمون 16 هفته ای دو سویه کور، تصادفی و کنترل شده ،شرکت کنند تا اثر ایزوفلاون سویا روی بیومارکرهای قلبی عروقی بررسی شود. همچنین تغییر در پروفایل چربی و قند خون نا شتا نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. گزارشات مربوط به طراحی آزمون و ثبت نام شرکت کنندگان با جزئیات قبلا گزارش شده است.

تصادفی سازی و دخالت های درمانی

بعد از غربال سازی اولیه، 60 خانم در سه گروه درمانی با استفاده از ژنراتور random-number کامپیوتری شده، انتخاب شدند. همه بیماران نامه تصادفی را دریافت می کردند که با #1, #2 یا #3 بر اساس هورمون درمانی، ایزوفلاون 90 میلی گرمی در روز و پلاسبو یا دارو نما به ترتیب لیبل گذاری شدند. در طول آزمون افراد درباره روش درمان توجیه نبودند. داروهای این آزمون در فلاسک های 30 روزه بسته بندی شدند. ملاقات های پی گیری از طریق ژنیکولوژیست هایی انجام گرفت که در بخش غربال بیماران یا توزیع دارو حضور نداشتند. زنان به طور تصادفی در یکی از این سه گروه قرار گرفتند، و مصرف خوراکی داروها به این ترتیب بود: هورمون درمانی (n=20): یک قرص استرادیول یک میلی گرمی + نورتیسترون استات 0.5 میلی گرم (Activelle® ،Medley Pharmaceuticals, Campinas, SP, Brazil) همراه با 2 قسمت در روز پودر پلاسبو، گروه ایزوفلاون (n=20): بصورت 2قسمت در روز پودر غذایی با ایزوفلاون 45 میلی گرم در هر قست، و در مجموع استفاده از 90 میلی گرم ایزوفلاون در روز (Previna®، Sanavita Functional Foods, Piracicaba, SP, Brazil) و یک قرص پلاسبو، گروه پلاسبو (n=20) : یک قرص پلاسبو و 2 قسمت در روز پودر پلاسبو.

اندازه گیری

آنالیز های آماری

نتایج:

بحث و گفتگو:

References:

 1. Rosamond W, Flegal K, Furie K, Go A, Greenlund K, Haase N, et al. Heart disease and stroke statistics: 2008 update: a report from the American Heart Association Statistics Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Circulation. 2008;117(4):e25-146.
 2. Rosano GM, Vitale C, Marazzi G, Volterrani M. Menopause and cardiovascular disease: the evidence. Climacteric. 2007;10 Suppl 1:19-24.
 3. The North American Menopause Society. The 2012 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. Menopause. 2012;19(3):257-71.
 4. Cano A, García-Pérez MA, Tarín JJ. Isoflavones and cardiovascular disease. Maturitas. 2010;67(3):219-26.
 5. Tsai SA, Stefanick ML, Stafford RS. Trends in menopausal hormone therapy use of US office-based physicians, 2000–2009. Menopause. 2011;18(4):385-92.
 6. Huang MH, Schocken M, Block G, Sowers M, Gold E, Sternfeld B, et al. Variation in nutrient intakes by ethnicity: results from the Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN). Menopause. 2002;9(5):309-19.
 7. Borrelli F, Ernst E. Alternative and complementary therapies for the menopause. Maturitas. 2010;66(4):333-43.
 8. Lazar F Jr, Costa-Paiva L, Morais SS, Pedro AO, Pinto-Neto AM. The attitude of gynecologists in Sao Paulo, Brazil 3 years after the Women’s Health Initiative study. Maturitas. 2007;56(2):129-41.
 9. Wei H, Bowen R, Cai Q, Barnes S, Wang Y. Antioxidant and antipromotional effects of the soybean isoflavone genistein. Proc Soc Exp Biol Med. 1995;208(1):124-30.
 10. Anderson JW, Johnstone BM, Cook-Newell ME. Meta-analysis of the effects of soy protein intake on serum lipids. N Engl J Med. 1995;333(5):276-82.
 11. Zhan S, Ho SC. Meta-analysis of the effects of soy protein containing isoflavones on the lipid profile. Am J Clin Nutr. 2005;81(2):397-408.
 12. Dong JY, Wang P, He K, Qin LQ. Effect of soy isoflavones on circulating C-reactive protein in postmenopausal women: meta-analysis of randomized controlled trials. Menopause. 2011;18(11):1256-62.
 13. Campbell SC, Khalil DA, Payton ME, Arjmandi BH. One-year soy protein supplementation does not improve lipid profile in postmenopausal women. Menopause. 2010;17(3):587-93.
 14. Engelman HM, Alekel DL, Hanson LN, Kanthasamy AG, Reddy MB. Blood lipid and oxidative stress responses to soy protein with isoflavones and phytic acid in postmenopausal women. Am J Clin Nutr. 2005;81(3):590-6.
 15. Ho SC, Chen YM, Ho SS, Woo JL. Soy isoflavone supplementation and fasting serum glucose and lipid profile among postmenopausal Chinese women: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Menopause. 2007;14(5):905-12.
 16. Food labeling: health claims; soy protein and coronary heart disease. Food and Drug Administration, HHS. Final rule. Fed Regist. 1999;64(206):57700-33.
 17. Carmignani LO, Pedro AO, Costa-Paiva LH, Pinto-Neto AM. The effect of dietary soy supplementation compared to estrogen and placebo on menopausal symptoms: a randomized controlled trial. Maturitas. 2010;67(3):262-9.
 18. Han KK, Soares JM Jr, Haidar MA, de Lima GR, Baracat EC. Benefits of soy isoflavone therapeutic regimen on menopausal symptoms. Obstet Gynecol. 2002;99(3):389-94.
 19. Brasil. Ministério da Saúde. Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos. [RBR-76mm75: the use of phytoestrogens, low dose hormone therapy and placebo to treat psychological somatic and urogenital symptoms in climacteric women: randomized, controlled, double-blind, clinical trial] [Internet]. 2012 [cited 2012 Apr 27]. Available from: http:// www.ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-76mm75. Portuguese.
 20. World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic — report of a WHO Consultation. Geneva: WHO; 1997.
 21. Castelli WP. Cholesterol and lipids in the risk of coronary artery disease--the Framingham Heart Study. Can J Cardiol. 1988;4 Suppl A:5A-10A.
 22. Snedecor GW, Cochran WG. Statistical methods. 8th ed. Ames: Iowa State University Press; 1989.
 23. Altman DG. Practical statistics for medical research. London: Chapman & Hall; 1991.
 24. Skrzypczak M, Szwed A. Assessment of the body mass index and selected physiological parameters in pre- and post-menopausal women. Homo. 2005;56(2):141-52.
 25. Maesta N, Nahas EA, Nahas-Neto J, Orsatti FL, Fernandes CE, Traiman P, et al. Effects of soy protein and resistance exercise on body composition and blood lipids in postmenopausal women. Maturitas. 2007;56(4):350-8.
 26. Nahas EA, Nahas-Neto J, Orsatti FL, Carvalho EP, Oliveira ML, Dias R. Efficacy and safety of a soy isoflavone extract in postmenopausal women: a randomized, double-blind, and placebo-controlled study. Maturitas. 2007;58(3):249-58.
 27. Kreijkamp-Kaspers S, Kok L, Grobbee DE, de Haan EH, Aleman A, Lampe JW, et al. Effect of soy protein containing isoflavones on cognitive function, bone mineral density, and plasma lipids in postmenopausal women: a randomized controlled trial. JAMA. 2004;292(1):65-74.
 28. North American Menopause Society. The role of soy isoflavones in menopausal health: report of The North American Menopause Society/Wulf H. Utian Translational Science Symposium in Chicago, IL (October 2010). Menopause. 2011;18(7):732-53.
 29. Nahas EA, Nahas Neto J, De Luca LA, Traiman P, Pontes A, Dalben I. [Effects of isoflavone on menopausal symptoms and blood lipids in postmenopausal women]. Rev Bras Ginecol Obstet. 2003;25(5):337-43. Portuguese.
 30. Dewell A, Hollenbeck PL, Hollenbeck CB. A critical evaluation of the role of soy protein and isoflavone supplementation in the control of plasma cholesterol concentrations. J Clin Endocrinol Metab. 2006;91(3):772-80.
 31. Fooks LJ, Gibson GR. Probiotics as modulators of the gut flora. Br J Nutr. 2002;88 Suppl 1:S39-S49.
 32. Setchell KDR. Absorption and metabolism of isoflavones. Soy Connect Newsl. 1998;6(2):1-3. Available from: http://www40.pair.com/ rstevens/nutrition/AbsorptionMetabolism.html
 33. Kaaja RJ. Metabolic syndrome and the menopause. Menopause Int. 2008;14(1):21-5.
 34. Lobo RA. Metabolic syndrome after menopause and the role of hormones. Maturitas. 2008;60(1):10-8.
 35. Jayagopal V, Albertazzi P, Kilpatrick ES, Howarth EM, Jennings PE, Hepburn DA, et al. Beneficial effects of soy phytoestrogen intake in postmenopausal women with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2002;25(10):1709-14.
 36. Sacks FM, Lichtenstein A, Van Horn L, Harris W, Kris-Etherton P, Winston M. Soy protein, isoflavones, and cardiovascular health: an American Heart Association Science Advisory for professionals from the Nutrition Committee. Circulation. 2006;113(7):1034-44.
 37. Tempfer CB, Bentz EK, Leodolter S, Tscherne G, Reuss F, Cross HS, et al. Phytoestrogens in clinical practice: a review of the literature. Fertil Steril. 2007;87(6):1243-9.

برای مشاهده متن کامل مقالات تخصصی شما نیاز به دسترسی ویژه دارید، ابتدا در سایت دروانا ثبت نام کنید و سپس از طریق فرم تماس با ما با واحد فروش ارتباط برقرار کنید و یا با شماره تلفن 02186017191 در روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 5 بعد از ظهر و در روز پنج شنبه از ساعت 8 صبح تا 12 تماس حاصل فرمایید.

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.