انواع سرطان مری

سرطان مری بر اساس نوع سلول های درگیر به چند دسته طبقه بندی می شوند. نوع سرطان مری می تواند به تعیین انتخاب های درمانی کمک کند. انواع سرطان مری عبارت است از:

  • آدنوکارسینوما: آدنوکارسینوما در سلول های غدد ترشح کننده مخاط موجود در مری آغاز می شود. آدنوکارسینوما اغلب در بخش های پایین تر مری روی می دهد. آدنوکارسینوما شایع ترین فرم سرطان مری در برخی مناطق جهان می باشد و عمدتا مردان را تحت تاثیر قرار می دهد.
  • کارسینوم سلول سنگفرشی: سلول های سنگفرشی مسطح و نازک بوده و سطح مری را می پوشانند. کارسینوم سلول سنگفرشی اغلب در بخش بالایی و میانی مری روی می دهد. کارسینوم سلول سنگفرشی شایع ترین فرم سرطان مری در جهان می باشد.
  • سایر انواع نادر سرطان مری: برخی فرم های نادر سرطان مری عبارتند از کارسینوم سلولی کوچک، ساکروما، لنفوما، ملانوما و کوریوکارسینوما.

درباره دُروانا

دُروانا محلی برای تحقیق و پژوهش (فرهنگ دهخدا)
وبسایت دروانا در تلاش است با گردآوری ژورنال های تخصصی پزشکی، مجلات پزشکی، مقالات و مطالب علمی، از معتبرترین منابع جهانی، بستری را برای تحقیق و مطالعه فراهم نماید.
از تمامی پزشکانی که دُروانا را برای رسیدن به این هدف همراهی می نمایند، کمال تشکر را داریم.
با دروانا همراه شوید.

موضوعات ویژه